Handelsbetingelser

Samarbejde, salg og levering

Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og Odoo House, er disse vilkår gældende for Odoo Houses tilbud, salg og levering af Odoo Houses ydelser til kunden, herunder timeydelser, hosting, edb-udstyr, software etc. 

Betingelserne er gældende for alle aftaler indgået fra og med den 1. juli 2016.


Ansvar for samarbejdet

Kunden og Odoo House udpeger hver en person, der er ansvarlig for samarbejdet; det vil sige personer, der er bemyndiget til at indgå juridisk bindende aftaler mellem parterne.


Aftalte ydelser

Alle aftaler mellem kunden og Odoo House skal være skriftlige og minimum indeholde definition af, hvad Odoo House skal levere, betingelserne herfor, hvornår og til hvilken pris. Odoo House er 'pennefører' vedrørende aftalen, som sendes til kunden for accept. Odoo House igangsætter først leverancen, herunder eventuel systemudvikling, når kunden har godkendt aftalen. Ønsker en af parterne at ændre (herunder udvide) aftalen, og parterne kan blive enige herom, etableres tillæg til aftalen, herunder nye tidsterminer og priser. Kunden betaler også Odoo House for eventuelt udført arbejde, der ikke kan bruges efter aftalens ændring.


Parternes forpligtelser

Det påhviler parterne hver især loyalt at opfylde aftalen og efterleve de heri indeholdte vilkår, herunder at udvise den fleksibilitet og samarbejdsvilje, der er påkrævet med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse af leverancen. Odoo House skal stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af leverancen, og Odoo House er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til aftalen, med andre tilsvarende ressourcer. Leverancerne skal udføres i overensstemmelse med god it-skik. 


Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for Odoo Houses opfyldelse af indgåede aftaler. Kunden er til enhver tid forpligtet til at, (a) yde Odoo House det fornødne samarbejde ved udførelsen af leverancen, (b) stille kvalificerede ressourcer til rådighed for Odoo House (relevant uddannelse og kompetence til at tage beslutninger), (c) stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for Odoo House, såsom personale, lokaler, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, pc'er og pc-software) og kommunikationsfaciliteter, (d) sikre det it-miljø, Odoo Houses medarbejdere arbejder i/med, således der ikke opstår risiko for tab eller skader på kundens it-systemer og data, (e) sikre, at der er taget tilstrækkelig backup (data og software), inden (og efter) Odoo Houses medarbejdere får adgang til kundens it-systemer. Det kan forud skriftligt aftales, at Odoo House foretager backup, (f) have de nødvendige licensrettigheder i forbindelse med Odoo Houses leverancer, og (g) have nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på kundens it-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.


Pris- og betalingsbetingelser

Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er uden moms, forsendelse, installation og forsikring, medmindre andet er angivet. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Odoo House kan justere priserne. 


  • Er priser ikke angivet i aftalen, finder Odoo House listepriser på faktureringstidspunktet anvendelse. 

  • Odoo House er berettiget til at fakturere, når levering har fundet sted; for timeydelser ugevis bagud for udførte ydelser. 

  • Uden for normal arbejdstid: Efter behov kan aftales, at opgaver udføres uden for normal arbejdstid. Sådanne opgaver honoreres med et tillæg til timesatsen jf. den på faktureringstidspunktet gældende prisliste for Odoo Houses ydelser.

  • Udlæg og rejsetid: Odoo House har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, transporttid, fortæring og ophold. Udlægget faktureres efter forbrugt tid/faktiske omkostninger uanset om opgaven gennemføres som timeydelse eller som fastpris. Rejsetid faktureres efter medgået tid jf. den på faktureringstidspunktet gældende prisliste for Odoo Houses ydelser.

  • Odoo House udarbejder ikke dokumentation og vejledning for time-/fastpris baserede ydelser og resultatet heraf, medmindre dette er aftalt og specificeret i aftalen. Med leverancer af udstyr/standardsoftware følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra producent.

  • Leverancen er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er Odoo Houses ejendom, indtil kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Odoo House på kundens vegne.

  • Forfaldstiden er netto 8 dage og angivet på den enkelte faktura.

  • Ved forsinket betaling er Odoo House berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. måned. Ved betalingsmisligholdelse er Odoo House herudover berettiget til at suspendere og tilbageholde leverancen eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver Odoo House aftalen, har Odoo House ret til erstatning.


Timeydelser

Medmindre andet fremgår af aftalen, er Odoo House berettiget til at fakturere kunden for de udførte timeydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. Odoo House skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede timeydelser i form af timesedler eller lignende.


Overslag

Opgaver, hvor hverken kunden eller Odoo House har mulighed for at vurdere omfanget, kan gennemføres efter overslag. Det vil sige, at der fastsættes en ramme for Odoo Houses timeforbrug m.v. 

Når 80% af de aftalte timer er forbrugt, og opgaven ikke forventes afsluttet indenfor den aftalte ramme, kontakter Odoo House kunden skriftligt for aftale af et nyt overslag. 

Ønsker kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til Odoo House, og kunden betaler i så fald alene for timeydelser, der er udført, og for det udstyr/programmel, der er udleveret til kunden indtil Odoo Houses modtagelse af anmodningen om at stoppe leverancen. 

Dokumentation for Odoo Houses timeforbrug, samt fakturering heraf, sker efter samme retningslinjer som for timeydelser.


Klippekort

Klippekort er jf. prislisten for Odoo Houses ydelserne en rabatteret forudbetaling for timeydelser, hvor forbruget dokumenteres overfor kunden på samme måde som timeydelser.


Fast pris og ydelser

En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, der er indeholdt i aftalen, og såfremt Odoo House efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på Odoo Houses bedømmelse af leverancen, og som Odoo House ikke selv burde have været opmærksom på, kan Odoo House meddele kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til Odoo House, og kunden betaler i så fald alene for timeydelser, der er udført, og for det udstyr/programmel, der er udleveret til kunden indtil Odoo Houses modtagelse af anmodningen om at stoppe leverancen.


Hosting

Faktureres til pris og termin jf. aftalen med Odoo Houses gældende Hostingpartner (fremgår af www.odoohosting.dk), der leverer hostingydelser uden ansvar for Odoo House.

Eventuel installation, opsætning, brugeroprettelse, overvågning m.v. gennemføres af Odoo House efter forbrugt tid/omkostninger. 

Det er kundens ansvar at orientere sig i og efterleve Hostingpartneres betingelser for hosting, og kunden kan efter behov tegne ekstra aftaler vedrørende back-up, driftsovervågning m.v.


Abonnement  på hosting er gældende for tre måneder, og forlænges automatisk med ny tilsvarende bindingsperiode, med mindre den skriftligt er blevet opsagt. Aftalen kan opsiges senest en måned før kvartals udgang.

Odoo House ApS kan til enhver tid opsige aftale med et varsel på 30 dage. Eventuelt refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt. 

Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan Odoo House lukke adgangen til hosting eller helt ophøre hosting aftalen. For at få genåbnet adgang til hosting, opkræves et gebyr på 1995,-. For at få udlæst data opkræves et gebyr på 1995,- og sker først, når forfalden betaling er sket.

Ophører en hostingaftale som følge af en abonnementsopsigelse, kan Køber anmode om at få udleveret data efter aftale, inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Anmodningen kan senest ske op til tre måneder efter, at adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter. 


Software og hardware

Faktureres ved levering til aftalt pris. Eventuel installation, opsætning m.v. gennemføres efter særskilt aftale.


Levering og leveringstid

Eventuelle aftalte leveringsterminer fremgår af aftalen. Er der ikke aftalt et leveringstidspunkt, kan hver part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. Et eventuelt aftalt leveringstidspunkt er omtrentligt. Delleverancer kan finde sted. 

Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når udstyr og/eller standardsoftware er udleveret fra Odoo Houses lager (ab lager)/stillet til rådighed for kunden online, og Odoo House påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv., medmindre andet fremgår af aftalen. Risikoen for udstyr og standardprogrammel overgår i alle tilfælde til kunden på leveringstidspunktet. 

For timeydelser sker levering løbende, efterhånden som timeydelserne udføres af Odoo House. Skal der udføres programmering, anses levering for sket, når Odoo House meddeler kunden, at den specielt udviklede software er klar til test, og/eller når kunden har modtaget den specielt udviklede software eller på anden måde har fået adgang hertil.


Forsinkelse og udskydelse

Hvis en af parterne indser, at der vil opstå forsinkelse med opfyldelsen af partens forpligtelser under aftalen, skal parten uden ugrundet ophold og med et varsel på mindst 2 dage skriftligt meddele dette til den anden part. Det påhviler herefter parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt. 

Ved kundens forsinkelse er Odoo House, uanset om Odoo House kræver udskydelse af fastsatte leveringstidspunkter, berettiget til at kræve meromkostninger dækket, som følge af at Odoo Houses ressourcer til leverancen ikke har kunnet udnyttes optimalt. Endvidere kan Odoo House beslutte at aftalte betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter forfalder, uanset at de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.


Særligt vedrørende software

Fremgår det af aftalen eller af de vilkår, der følger et softwareprodukt, som leveres under aftalen, at brugen af softwaren er underlagt supplerende betingelser, eksempelvis licensbetingelser, er kunden pligtig til at orientere sig i sådanne betingelser og respektere disse. Dette gælder også software leveret på en Open Source platform. 

Indhold i betingelserne vedrørende brugsrettigheder og afhjælpning af fejl har forrang i forhold til indholdet i disse generelle leveringsbetingelser. 

Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af Ophavsretsloven.


Standardsoftware

Kunden opnår en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge standardsoftwaren internt i kundens virksomhed og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende licensbetingelser for standardsoftwaren.


Individuelt software

Skal Odoo House under aftalen udvikle software, herunder eventuelt udarbejde eller levere tilhørende dokumentation, brugermanualer eller lignende, tilfalder ejendoms- og ophavsretten til softwaren og det dertil hørende materiale Odoo House. Odoo House kan som konsekvens heraf frit disponere over dette, herunder beslutte at implementere sådant udviklingsarbejde i de standardløsninger, Odoo House i øvrigt udsteder licenser til. 

Kunden opnår en tidsubegrænset ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at anvende softwaren i den juridiske enhed, der har erhvervet retten hertil og til det antal brugere, der er anført i aftalen. Brugsretten kan være betinget af opretholdelse af vedligeholdelsesaftaler. 

Software, der skal udvikles af Odoo House, skal udvikles og programmeres efter de retningslinjer og specifikationer, der aftales mellem parterne. Odoo House er alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de specifikationer, der følger af aftalen, og Odoo House påtager sig intet ansvar for integrationsmuligheder mv., medmindre dette er specificeret i aftalen. Odoo House påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af specialprogrammeret software. Ønsker kunden udviklingen dokumenteret, skal dette særskilt fremgå af aftalen. 

Det er op til kunden, for egen regning, at foretage behørig testning af softwaren i et testmiljø hos kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af Odoo Houses udvikling efterfølgende skal sættes i drift. Dette for at begrænse eventuelle følgevirkninger af fejl i leverancen. 

Vælger kunden, på et senere tidspunkt, at installere nye releases/versioner af det standardprogrammel, den individuelle software er udviklet til brug sammen med, er det kundens eget ansvar at sikre den fortsatte integration og funktionalitet, og Odoo House indestår ikke for, at den individuelle software kan fungere sammen med senere releases og versioner. 

Odoo House indestår for at den, af Odoo House, udviklede software ikke krænker tredjemands ret, herunder patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.


Særligt vedrørende timeydelser

Hvis Odoo House, i forbindelse med udførelsen af timeydelser, får adgang til kundens it systemer, skal kunden, forinden arbejdet igangsættes, drage omsorg for, at Odoo House er gjort skriftligt opmærksom på eventuelle sikkerhedsforskrifter eller andre retningslinjer, som måtte gælde for adgangen til kundens it-systemer. 

Skal arbejdet udføres hos kunden, påregner Odoo House, at kunden stiller lokaler og arbejdsplads til rådighed i nødvendigt omfang. Kunden drager herunder omsorg for, at der består alle nødvendige rettigheder i forbindelse med Odoo Houses medarbejderes adgang til kundens it-systemer. 

Odoo Houses konsulenter skal iagttage sædvanlig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der opnås indsigt i ved arbejdets udførelse. En eventuel skærpet tavshedspligt skal følge af særskilt aftale. 

Odoo House fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der opstår i forbindelse med, at Odoo House stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af kunden eller tredjemand.


Særligt vedrørende hosting

Odoo House kan tilbyde kunden fælles (flere kunder om samme server) eller individuel (egen server) Hosting af deres Odoo løsning med eventuelle 3. parts produkter. Odoo House bestemmer til enhver tid Hosting partneren (fremgår af www.odoohosting.dk ), der uden ansvar for Odoo House leverer hostingydelsen, og det er kundens ansvar at orientere sig i og efterleve Hosting partnerens betingelser for hosting. Odoo Hosting ejer det danske sproglag, som skal betragtes som værende til låns, så længe man hoster ved Odoo Hosting.


Fælles hosting

Flere kunder i adskilte databaser hostes på samme server. Kun Odoo House har adgang til systemadministration herunder brugervedligeholdelse, opsætning af applikationer, installation, flytning, opdatering af rettelser, opgradering af Odoo, installation af programændringer, 3. parts applikationer m.v. Odoo House gennemfører opgaverne jf. retningslinjerne for software og timeydelser.


Individuel hosting

Kunden drifter sine systemer på egen server, og har det fulde ansvar herfor. Kunden, dennes hjælpere og eventuelt Odoo House har adgang til systemadministration. Odoo House kan tilbyde support hertil, herunder brugervedligeholdelse, opsætning af applikationer, installation, flytning, opdatering af rettelser, opgradering af Odoo, installation af programændringer, 3. parts applikationer m.v. Odoo House ikke har ansvar for systemet, og opgaverne gennemføres jf. retningslinjerne for software og timeydelser, uden ansvar for Odoo House, med mindre andet aftales skriftligt.


Reklamation og ansvar

Odoo House er kun ansvarlig for egne ydelser og handlinger. Odoo House ApS er ikke ansvarlig for forhold, der er relateret til 3. part og/eller kunden. 

Odoo House er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes Odoo House Aps` forhold.

Er det leverede behæftet med fejl eller mangler, hvorved forstås, at det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer i aftalen, og hvor der ikke blot er tale om uvæsentlige afvigelser, skal kunden, hvis kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen, reklamere i overensstemmelse med nedenstående.

Kunden skal uden ugrundet ophold kontrollere resultatet af en timeydelse og straks skriftligt indberette eventuelle mangler til Odoo House. Reklamation skal under alle omstændigheder være Odoo House i hænde senest én måned efter udførelsen af timeydelsen. For test af leveret software er kunden forpligtet til selv at tilvejebringe testspecifikationer og testdata. 

Odoo House skal påbegynde afhjælpning af mangler inden for rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner Odoo House at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Odoo House i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde timeydelse eller tilbagebetale vederlaget for den mangelfulde timeydelse, hvis denne grundet mangler er ubrugelig for kunden. 

Kunden kan, hvis manglerne er væsentlige, ophæve aftalen ex nunc og kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse generelle betingelser, samt eventuelle betingelser knyttet til leveret software.

Såfremt ydelser helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) gennem Odoo House ApS fra 3.part/underleverandør, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser, der er gældende for den omhandlende 3.parts leverancer. Ydelserne vil dermed bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, som den omhandlende 3. part stiller. 

Odoo House ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådanne ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller refusion for disse ydelser fra 3.part.


Generelt om leverancer som helhed

Har kunden skriftligt anmeldt et forhold som en mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, skal kunden erstatte de udgifter, Odoo House måtte have haft i den sammenhæng. Erstatningen fastlægges ud fra Odoo Houses til enhver tid gældende prisliste for udført service mv. Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af Odoo Houses ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse vilkår.


Ansvarsbegrænsning

Odoo Houses afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke (a) fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end Odoo House eller som følge af kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, (b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med Odoo House skriftlige instruktioner, (c) fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra kundens, dennes personales eller tredjemands side, og (d) manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i parternes aftale. 

Odoo House er ikke ansvarlig for mangler i udstyr, software eller hostingydelser m.v., som Odoo House ikke selv har produceret/leveret, og som alene forhandles af Odoo House. Odoo House påtager sig alene at viderebringe kundens skriftlige reklamation til producenten af sådant udstyr, software eller hostingydelser, og kundens rettigheder over for producenten følger den reklamations- eller garantier der er tilknyttet produktet/ydelsen fra producentens side. 

Odoo House er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af it-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes Odoo House uagtsomhed. 

Odoo House har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Odoo House sig intet produktansvar.


Databeskyttelse

Oplysninger om kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. 

Dataanalyse for Odoo House/Odoo Hosting behandling af personoplysninger er omfattet af reglerne i persondataforordningen. Denne persondatapolitik kan blive ændret. Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at holde dig opdateret.Kategorier af registrerede, typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som indgår i Odoo Houses behandling af personoplysninger på vegne af Kunden for at kunne levere serviceydelsen hosting af Odoo.  Odoo Houses behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende kategorier af registrerede: Ansatte hos Kunden, Kundens egen kunder.  Odoo Houses behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende typer af personoplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail, Stilling, Loginnavn, Medarbejder ID, PIN kode, Foto, Nationalitet, Pasnummer, Bankkontonummer, Køn, Identifikationsnr., Civilstand, Antal børn, Cpr. nummer, Fødselsdato, Fødselssted, Løn, Uddannelse, CV, Personlighedstest, Størrelse på tøj og sko, Fagforeningsmæssige tilhørsforhold, Arbejdstid, Helbredsoplysninger, Sygefravær, Digitalt fingeraftryk.  

Personoplysningerne kan blive genstand for følgende grundlæggende behandling: Registrering, Organisering, Behandling, Opbevaring, Søgning, Sletning.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Odoo House har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau.  Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlingskarakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Odoo House tager bl.a. kategorien af personoplysninger i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger.  Odoo House gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Medarbejderforhold

Odoo House sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. Odoo House sikrer, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde forpligtelserne over for Kunden i henhold til Aftalen. Odoo House sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Kunden, kun behandler disse i overensstemmelse med Instruksen. 

Sikkerhedsbrud

Odoo House underretter uden unødig forsinkelse Kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for Kunden.  

Endvidere skal Odoo House bistå Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser til at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden, det hele i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i Forordning om Databeskyttelse.  

Underdatabehandlere

Odoo House må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for Kunden (”Underdatabehandler”) i det omfang, dette fremgår af den anførte fortegnelse over underdatabehandlere på Odoo House hjemmeside. Odoo Houses Underdatabehandlere omfattes af en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren minimum de samme databeskyttelses forpligtelser og vilkår, som påhviler Odoo House i denne Databehandleraftale. Odoo House er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af Odoo House selv.

Underdatabehandlere

Følgende virksomheder håndterer data for Odoo House. Alle er GDPR compliant:

Linode Frankfurt Tyskland (Odoo Hosting)

HETZNER Online GmBH Tyskland (Odoo Hosting)

Simply.com Danmark (WordPress hosting)

INTERNET I II III København (e-mail)

Flexfone (telefonsystem)

Google G Suite (system til interne processer, information & email)

BankIntegration.dk Det nordeuropæiske kontingent (bankoplysninger)

Paperflow Tyskland (kundeoplysninger)

nemEDI.dk (gln nummer & kundeoplysninger)

Facebook (målretning i socialt netværk)

Linkedin (målretning i socialt netværk)

Github (Internethosting til softwareudvikling & version)

Webhuset Norge (umbraco hosting)

BS (Kundeoplysninger)

Acubiz (Kundeoplysninger)

Ordrestyring (kundeoplysninger)

Shipmondo (Kundeoplysninger) 

Sproom (gln nummer & kundeoplysninger)

Force majeure

Ingen af parterne hæfter for en misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout og andre forhold, som efter dansk ret omfattes af begrebet force majeure.


Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved Odoo Houses vedtægtsbestemte hjemting.